माझ्या काकीची गोष्ट – २

काका माझ्यासाठी नोकरी शोधात होते. मलाही नोकरीची गरज होती नोकरी करायची होती पण नोकरीसाठी बाहेर गेलो तेर काकीपासून दूर राहायला लागेल म्हणून कंटाळा करत होतो. काका शिव्या द्यायचे पण माझी काकी सांभाळून घ्यायची. एकटी असल्यावर मला समजवायची. अरे मुंबईला आलास आता नोकरी कर म्हणजे लवकर पैसे कमावून लग्न करता येईल. मी तिला म्हणायचो. नको गं , लग्न वैगेरे. मला तुझ्याचकडे राहायचे आहे. असे म्हणौन तिच्या सर्वांगावरुन नजर फिरवायचो. तिला आता जाणीव व्हायला लागली होती असे वाटले. पिहले भाग मध्ये स्तन चोखले आणि kaku na zavlo. indian bhabhi sex stories

त्यादिवशी काकीने माझी बाजू घेतली म्हणुन मला बरे वाटले. मी खुश झालो होतो . आता बहुतेक काकीला माझी ओळख पटली . राजू म्हणतो त्याप्रमाणे आता प्रयत्न करायला हरकत नाही. त्यादिवशी रात्री सर्व झोपल्यावर मी हळूच खाली सरकलो काकीच्या पायाला पायाने चाचपल… पाय वेळ सरकवुन तिची साडी जरा वेळ घेतली . पतीच्या पायावर पाय ठेवला आणि दाब देऊ लागलो. छान वाटत होते काकीलाही बहुतेक छान वाटत होते म्हणून तीही काही बोलली नाही.माझा धीर वाढला . मी हळू हळू आणखी खाली सरकलो आणि पायाला हात लावू लागलो अचानक काकी उठली आणि तिने माझ्याकडे बघितले. मी झोपेचे सोंग घेऊन पडून राहिलो माझे ह्रिदय जोरात धडधडत होते तिला वाटले मी झोपेत आहे म्हणून ती पुन्हा झोपी गेली.

दुसऱ्यादिवशी मुले शाळेत गेल्यावर तिने मला विचारले काय रे काळ रात्री माझ्या पायावर का पाय ठेवलाहोतास हात पण फिरवत होतास ना. मी जरा सावरलो, नाही ग… झोपेत असेल स्वप्न बघत होतो वाटते कि मी तुझंझ पाय दाबतो आहे. अच्छा असं काय…नाही मला वाटलं …असा म्हणून तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि माझ्या पॅन्टवर पण… kaku na zavachi majhe kalpana saakaar jhali.

आणि म्हणाली काय रे माझ्याकडे हल्ली असा काय बघतोस रे. मी म्हटले असा म्हणजे कसा. ती म्हणाली त्यादिवशी पण पाय दाबायला सांगिले तेर. हात वर वर जात होते. हल्ली मी बघते आहे मला उगाच कुठे ‘तेरी हात लावायचा प्रयत्न करतोस. हो ना. मी खाली मन घालून उभा होतो. तिने हळूच हाताने हनुवटी वर केली आणि म्हणाली माझ्याकडे बघ. माझ्या डोळ्यात पाणी आले होते.

काकी म्हणाली, अरे असा काय करतोस, मी तुझ्या चांगल्यासाठीच सांगते आहे. माझ्यामध्ये काय आहे एव्हडे. तिचा पदर अजूनही सरकलेला होता. माझे पटकन तिकडे लक्ष गेले. तिच्या एका बाजूचा स्तन स्पष्ट दिसत होता आणि स्तनाग्र ब्लॉऊज च्या पातळ कपड्यातून ठळकपणे उठून दिसत होते. सपाट पोट वर झालो होताना मादक दिसत होते. कोटनची साडी अंगाला चप्प बसली होती आणि नितंबाचा बघ पण सेक्सी दिसत होता… मला भावना अनावर झाल्या. डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले आणि मी काकीला मिठी मारली. अशा माझ्या अचानक करण्याने ती एकदम चमकली, पण माझी पकड एकदम सोडवू पण शकली नाही. विजय अरे सोड मला काय करतोयस. सोड ना सोड… अस म्हणून मला ढकलू लागली मी तिच्या अंगावरून पाठीवरून डोक्यावरूम हात फिरवू लागलो. शाई विजय अरे तुला इथे नोकरीला आणलाय हेच पांग फेडलेस का. असाच वागायचे असेल तेर परत पोचवून यायला सांगते ह्यांना. सोड मला असे म्हणौन काकीने माझ्या कानाशिलात एक चपराक लावून दिली…

मी रडू लागलो. म्हणालो सॉरी काकी मी चुकलो असे पुन्हा नाही करणार. पण काकांना सांगू नको… मला घरातून काढू नको मी तू सांगितलेले सगळे ऐकेन पण मला इथेच राहू दे. मला तू आवडतेस … विजय काय तू आता गप्प राहा आणि बाहेर जा. मला तुझ्याशी बोलायचे नाही. मी म्हणालो, काकी प्लीज मला माफ कर. मी तूझ्या पाय पडतो. काकी पदर सारखा करू लागली. आणि पण ती कावरी बावरी झाली होती. गोरी मोती झाली होती. मी हळूच तिचे निरीक्षण करत होतो. ती थोडीशी लाजत सिद्ध होती. तिला आतून कुठेतरी मी जे बोललो ते आवडले होते. मी पुन्हा एकदा सॉरी म्हणून तिथून निघून गेलो. संध्याकाळी राजू भेटला. त्याला घडलेली हकीकत सांगितली . तो म्हणाला यार बाजी मारलीस तू शाब्बास… काकी आता तुला पटली म्हणून समज. majhe aani kaku majhya lavda chokat hoti.

रात्री जेव्हा जेवायला बसलो तेव्हा काका सांगत होते कि एका ठिकाणी काम होणार आहे उद्या जायचे आहे. काकी मात्र माझ्याकडे बघत नव्हती. मीही चोरून तुच्याकडे बघत होतो. एका क्षणी आमची नजरानजर झाली तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर वेगळ्याच भावना होत्या, राग नव्हता नक्की…

दुसऱ्यादिवशी त्या कारखान्यात नोकरी मिळालिकाका पेढे घेऊन आले. मी खुश होतो… काकीला मुल्लांना पेढे दिले. पाय पडलो.काकी माझ्याकडे बघून हसत होती. काका रात्री घरी असले कि घरात सर्वांना जागा पुरात नसे मग मी बाहेरच्या ओसरीत झोपायचो. त्या रात्री पण ओसरीत झोपलो मध्यरात्रीनंतर कसल्याशा आवाजाने जग आली. काकीच्या बांगड्यांचा आवाज येत होता. मी कळूच उठून पडदा किंचित बाजूला करून आतमधल्या खोलीत बघण्याचा प्रयत्न करू लागलो पण काही दिसत नव्हते. थोड्यावेळाने आधाराला डोळे सरावले आणि काकीची आकृती दिसू लागली. काकीनवे अंगातला ब्लॉऊज काढला होता आणि ती काकांच्या कमरेवर तोंड करून काहीतरी करत होती. अंधारात नीट दिसत नव्हते पण नंतर लक्षात आले ती काकांचा बाबुराव चोखत होती. हाताने हलवत होती कारण तो नीट ताठ होत नव्हता.

थोड्यावेळाने ती काकांच्या बाजूला झोपली आणि हलक्या आवाजात म्हणाली करा ना आता. काका उठले त्यांनी काकीची साडी वर केली. काकीनेआत मध्ये काही घातले नव्हते . तिने पटकन काकांचा लंड तिच्या पुच्चीत घुसावा म्हणून धरला पण तो नीट ताठ नव्हता. काका तसाच वेळ खाली होऊ लागले आणि एकाच मिनिटात ती म्हणाली काय वो तुम्ही काही करताच नाही शी… ती काकांना घट्ट धरू लागली. पण काही उपयोग झाला नाही काका उठून मोरीमध्ये गेले मुतायला. काकी अंथरुणात तळमळत होती. अंधारातही मला तिचा चेहरा दिसत होता हताश झालेला.

सकाळी उठल्यावर तिचा मूड चांगला नव्हता. बडबड करत होती रात्रीच्या प्रकारामुळे ती वैतागलेली होती. माझ्याकडे हि रागाने बघत होती. मी कामावर जायला निघालो तिच्या पाय पडलो. तशी हसली. आणि माझ्या पाठीवर हात फिरवला . मला फार छान वाटले. माझा जॉब चांगला होता , संध्याकाळी घरी आल्यावर काकीने विचारल्यावर मी तिला सगळी माहिती दिली. कामावर सुपरवायझर वैगेरे कसे आहेत इतर लोक कसे आहेत ते सांगितले. वाह छान झाले तुला नोकरी मिळाली ते… आज जरा माझी सेवा कर हा मग… पाय दाबून दे आजपण फार दुखतायत . आणि माझ्याकडे बघून हसली. मी चमकून तिच्याकडे बघतले.आणि की काका कधी कामावर जातात आणि रात्री मी कधी काकीचे पाय दाबतो असे मला झाले. kaku chi pucchi mast hoti.

काका ८ वाजता कामावर गेले काकीने आज जेवण लवकर आटपलं. मुले ९-९३०ला झोपी गेली. काकी १०वाजता सगळे आटोपून अंतरावर पडली तिने लाईट ऑफ केला. आणि मला खुणावले, बाजूला यायला सांगितले. ती झोपली आणि साडी गुढग्यापर्यंत वेळ केली आणि दाब म्हणाली. मी पायाची बोटे कुरवाळू लागलो हळू हळू तळवे दाबू लागलो. तिच्या पोटऱ्या दाबू लागलो. एकदा तिच्या चेहऱ्याकडे पहिले ती डोळे बंद करून खालचा ओठ चावट होती. तिने पाय थोडे वेळ घेऊन गुघ्यात दुमडले, त्यामुळे साडी सरकून मांड्यापर्यंत गेली. मीही वर सरकलो. गुढग्यांना स्पर्श करीत मालिश करायला सुरुवात केली.

तशी ती शहारली. तिने डोळे उघडले आणि डोळे मोठे करून दटावू लागली. पण तिची छाती जोरात वेळ खाली होत होती. एकदा तिने मुलांकडे नजर टाकली. ती शांतपणे झोपली होती. मी थांबलो नव्हतो , पतीचे पाय वर झालेले होतेच आता गुढग्यापासून पुढे दाबायला सुरुवात केली… काकीला सहन होत नव्हते. तिच्या तोंडातुन अस्फुट चित्कार बाहेर पडला. स्स्स्सस्स्स. काय करतोयस… तिने आता माझा हात धरला आणि मला थांबवू लागली. पण आता मी थांबू शकत नव्हतो.

मी तिचे पाय दाबण्याचे सोडून कुरवाळू लागलो. एका अचानक उघड्या मांडीवर ओठ टेकवले. स्स्स्सस्स्स्सस/// काय करतोयस विजय नको असा करू नकोस. मी तुझी काकी आहे ती माझ्या डोक्यावर हात ठेवून होती आणि माझे तोंड आता तिच्या मांड्यांमध्ये होते. मला आता तिच्या पुच्चीचा वास येऊ लागला होता. मी पागल झालं होतो त्या वासाने पुढचा मागचा विचार ना करता मी तिची साडी कमरेपर्यंत वर केली आणि आह्हह्हह्ह काय ते द्रिश्य तिच्या त्या भागावर संपूर्णपणे दात केस होते. आणि मधून ओलावा जाणवत होता. त्या योनीप्रदेशातून सुगंधी रस पाझरत होता. काकीच्या मांड्या अत्यंत गरम झाल्या होत्या. मी वेडापिसा होऊन तिच्या मांड्यावर चाटू लागलो… ना राहवून तिच्या मांड्या वेगळ्या केल्या. ती थरथरत होती. mala kaku la zavayla aavdte.

अचानक ती उठली आणि माझ्याकडे अत्यंत नशील्या नजरेने पाहू लागली. तिचा पदर पडला होता ब्लॉउज हि सरकला होता. स्तन ब्लॉउज खालून बाहेर आले होते. केस अस्ताव्यस्त झाले होते मी वेड्यासारखा तिला न्याहाळत होतो. आणि अचानक तिने मला जोरात मिठी मारली. माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. मला फ्रेन्च किस करू लागली. माझे हात तिच्या पाठीवरून फिरत होते ती उठली तिने दोन चादरी घेतल्या आणि माझा हात पकडून मला खेचत ओसरीवर घेऊन आली. चादरी अंथरल्या आणि आ[ली साडी सोडून टाकली, ब्लॉऊसे पण काढला. माझी चड्डी काढून टाकली. मला घट्ट मिठी मारली एका हाताने माझा यात झालेला लंड पकडला आणि म्हणाली हा पाहिजे आहे मला माझ्या आत …

क्रमश:…