रघूचे स्वप्न

रघू कसाबसा लोकांच्या तावडीतून निसटला तो चोरी करून पळाला होता. पळत पळत एका घरच्या आडोशाला लपून बसला. एकतर काळाकुट्ट अंधार, त्यात धोधो पाऊस कोसळतो आहे. लांबूनच एका घरात लाईट चालू दिसली त्या घराजवळ जाऊन लपला. रघू जीव मुठीत घेऊन लपला होता. संभोग कथा वाचा आमचा वेबसाइट वर आणि मजा करा…

घराच्या आडोशाला लपून बसताना, आपल्याला कोणी पाहिलं तर नसेल ना याची त्याला धास्ती होती. आणि दम‌ सुद्धा भरपूर लागला होता. तेवढ्यात घरातून त्याला अस्पष्ट असा आवाज येऊ लागला, त्यानं अजून कानोसा घ्यायचा प्रयत्न केला तर एकदमच मादक आवाज त्याच्या कानावर पडला..

अह् अह् अह्… त्याबरोबरच पच् पच् पच्…. कर्…कर्..

त्यानं कूतुहलाने खिडकीतून पाहिलं तर आतमध्ये एक जोडपं पुर्णपणे नागडं होऊन झवाझवी करत होते. माणूस साधारणपणे चाळीसीचा वयाचा असावा अन् बाई तीस पस्तीस वयाची. तिचे ओठ अन् भरदार छाती, गांड पाहुन रघूला स्वत: ची बायको आठवली. तो त्यांना लपून पाहत राहिला. तो माणूस लवडा ताठर करून खुर्चीवर बसला अन् त्यांनंतर ती बाई हळुवारपणे पुच्चीत लवडा घेत त्याच्या मांडीवर बसली. लगेचच तिच्या पुच्चीत पुर्ण लवडा गायब झाला. ती त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवत प्रदीर्घ चुंबन घेऊ लागली व तो खालून लवड्याचे पुच्चीला फटके मारत कचाकचा झवत होता.

ती सुद्धा पुर्णपणे प्रतिसाद देत होती. काही मिनिटांतच त्यानं तिला खाली उतरवले अन् खाली ते जमिनीकडे बोट करून ” खाली कापड पडलंय ते घे ” असं सांगितलं तशी ती घ्यायला वाकली अन् तिची गांड फुलली तेवढ्यात ह्यांनं बेसावधपणे पुर्ण ताकद लावून लवडा तिच्या गांडीत घातला तशी विव्हळली पण तो लवडा आतबाहेर करत राहिला. तसच तिला झवत झवत खुर्चीवर बसला व खुर्चीवर बसून झवाझवी चालली होती. खुर्ची कर…कर… करत होती अन् ती बाई अह् अह् अह्…

त्या मधहोश करणार्‍या आवाजाने रघू तात्पुरता उत्तेजीत झाला आणि पॅन्ट वर हात घासू लागला. त्याचा लवडा चांगलाच कडक झाला होता. मनोमन त्यानं ठरवलं घरी गेल्यावर बायकोची गांड मारायची. ह्याचा विचार केला अन् लगेच एका मिनिटांतच त्यानं स्वत: वर ताबा मिळवला आणि तिथून निसटला, व लपत लपत गावाबाहेर जाणार्‍या रस्त्यावर पोहचला.‌ संभोग कथा वाचा आमचा वेबसाइट वर आणि मजा करा… तिथून एका ट्रकला हात करून स्वत: च्या घराच्या दिशेने निघाला. रात्री दिडच्या सुमारास घरी पोहचला, येताना पुर्णवेळ त्याच्या डोक्यात, ऐकलेला मादक आवाज आणि पाहिलेला झवाझवीचा नजारा घुमत होता. त्याला घरी पोहचण्याची आस लागली होती कारण तो पुरता उत्तेजीत झाला होता.

घराचं दार वाजवलं आतमधून त्याच्या बायकोने दरवाजा उघडला. लगेच तिच्या हातात चोरलेले सोन्याचे दागिने अन् पैसे ठेवले व आत जाऊ लागला. जाताना बायकोची भरदार छाती पाहून त्याच्या तोंडचे पाणी पळाले, लवडा चोळत चोळत आत शिरला. आतमध्ये गेल्यागेल्या आंघोळीला घुसला. तोवर त्याच्या बायकोने जेवायला वाढलं. जेवताना सुद्धा त्याचा लवडा उसळ्या मारत होता, कसंबसं जेवण आपटून तो उठला व बायकोची सर्व आवराआवरी होईपर्यंत येरझाऱ्या मारत, लवडा चोळत राहिला. लवडा चोळताना बायकोने त्याला पाहिलं आणि त्याचा उद्देश हेरला व पटापट झाडून घेऊन. झोपायला लागली.

त्यानं बायकोला लगेचच पकडलं आणि ओठाचं चुंबन घेऊ लागला तसं तिनं झिडकारून देण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या मर्दानी ताकदी पुढं तीचं काहीच चाललं नाही. तो एक अट्टल दरोडेखोर असल्यानं शरीराने एकदम धडधाकट होता.

तिच्या तोंडात तोंड घालून ओठांचे रसपान करु लागला, आणि स्तन कुस्करू लागला. आणि कानात हळूच बोलला ” आज मारु दे ” तिनं स्पष्टपणे नकार दिला त्यांनं पण जास्त विचार न करता हार मानली व ” पुच्चीतच घे ” असं म्हटलं त्याच्या चलाखी पुढे ती ढळली आणि चांगलीच गरम झाली. तिच्या पुच्चीला पाणी सुटायला लागलं. तो मात्र तिचे हातात न मावनारे भरगच्च स्तन आणि डेरेदार नितंब तो चोळण्यात मग्न होता. पुढच्याच झटक्यात त्यानं साडी फेडली.

आता ती फक्त चोळी आणि परकर वर होती. चोळीची गाठ सोडून हळुवार पणे तिची कबुतरे मोकळी केली. स्तन‌ तोंडात घेऊन चोखू लागला. बोंडे चावू लागला तशी ती तोंडातून मादक सुस्कारे सोडत होती अह् अह् अह् अह्….. संभोग कथा वाचा आमचा वेबसाइट वर आणि मजा करा… त्याबरोबरच त्याच्या डोक्याचे केस ओरबडत होती. तो ‌परकर फेडत चुंबन घेत होता. तिला पूर्ण नागडी केली, तिचं भरदार शरीर पाहून, ७ इंचाचा लवडा लाळ गाळत ताठला. व तो स्वत: पूर्णपणे नागडा झाला.

लगेचच तिच्या योनीवरून हात फिरवू लागला व एका हाताने ताठर झालेला लवडा हालवू लागला. तिला अजून जवळ ओढत, चुंबन घेत स्वत: चे पाय दुमडले, थोडासा खाली झाला अन् ताठर लवडा तिच्या बुळबुळीत झालेल्या पुच्चीवर ठेवला व‌ हळूहळू आत घातला व‌ बाहेर काढला असं दोन तीन वेळा केले व मग हात स्तनांवर ठेवून ओठांवर ओठ टेकवत सर्व ताकद एकवटून पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत खोलवर सारला तशी ती ओरडली आई गं…आई गं…संभोग कथा वाचा आमचा वेबसाइट वर आणि मजा करा… पण तिचा आवाज ‌जास्त बाहेर निघू शकत नव्हता कारण त्यांनं तिचं तोंड स्वत: च्या तोंडात घेऊन तिला गप्प केलं होतं. तिचं कंबर पकडुन सपासप पुच्चीत लवडा टाकत आतबाहेर करत होता. दहा-पंधरा मिनिटे असाच दांडपट्टा त्याचा चालला होता.

क्रमाक्रमाने तिच्या पुच्चीत खोलवर लवडा घालून व दोन्ही हाताने स्तन दाबत, ओठांचे चुंबन घेत तिला झवत होता. आता दोघंही पुर्णपणे घामाघूम झाले होते. ती झडायला लागली होती, तिच्या शरीराने त्राण सोडला. मात्र तो अजूनही त्याच ताकदीने पुच्चीत लवडा टाकून आतबाहेर करत होता. उभा राहूनच झवाझवीचा कार्यक्रम चालला होता पुर्ण घर पच्… पच्… पच्… पच्… अशा आवाजाने दणाणले होते. इतका वेळ झाला तरीही तो सपासप फटके मारत झवत होता.

कधी तिचे हात खांद्यावर घेऊन झवत होता.

तिचे ओठ‌ आणि स्तन सुद्धा लालबुंद झाले. शेवटी सतराव्या मिनिटाला त्यानं लवडा बाहेर काढला अन् पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने पुच्चीत खोलवर सारला तशी आई गं, आई गं अशी ओरडली त्याबरोबर तिच्या हाताची नखं त्याच्या अंगावर ओरबडली गेली. संभोग कथा वाचा आमचा वेबसाइट वर आणि मजा करा… तोवर त्यानं वीर्याचा फवारा तिच्या पुच्चीत सोडला. तिच्या ओठांचे चुंबन घेत हळूहळू झडत राहीला. अधाशा सारखा स्तन चोखत होता मात्र त्यांनं पुच्चीतुन लवडा बाहेर काढला नाही. तिच्या मनात ” एकदाची सुटले ” असा विचार आला व जीवात जीव आला व ती हाताने लवडा बाहेर काढून बाजूला होऊ लागली इतक्यात त्यानं कानाचा चावा घेत.

जोराने दाबायला सुरुवात केली. आणि तिचे ओठ चोखु लागला तिला हाताच्या कवळीत बंद केली. चार-पाच मिनिटांनी पुन्हा एकदा तिच्या पुच्चीमध्ये ताठर होऊ लागला. तिचे प्रयत्न फोल ठरले. पुन्हा एकदा तो कचाकचा झवू लागला तिला असाह्य झालं होतं पण पर्याय नव्हता. शेवटी ती सुद्धा त्याला प्रतिसाद देऊ लागली. व हिसके मारायला लागली. आणि चावायला लागली तीचं हे रूप पाहून हा अजून उत्तेजित झाला आणि झवत राहीला पुढच्याच काही मिनिटांत दोघेही झडले व नागडेच झोपले.

बायकोची गांड आजपर्यंत मारली नाही याची त्याला खंत होती. त्यामुळे त्यानं पहाटेच बायको गाढ झोपेत असताना लवड्याला तेल लावले व बायकोच्या गोर्‍यापान गांडीत कचकन घातला तिला काही समजायच्या आत पुर्ण लवडा गांडीत गेला होता. तो तसाच पडून राहिला. ती ओरडली व त्याला मारू लागली मात्र आता तो आवरणारा नव्हता तो तिची गांड कचाकचा झवत तिच्या पुच्चीत बोट घालून फिरवत व कधीमधी गांडीवर थापा मारत चट्…चट्… मनसोक्त झवत होता. मारण्याचा एक वेगळाच आनंद तो अनूभवत होता.

जणू रघूला स्वर्ग प्राप्त झाला होता त्याबरोबरच त्याचे कित्येक दिवसाचं स्वप्न शेवटी पूर्ण झालं होतं.